Implementeren van planning software

Onze projectaanpak is onderverdeeld in 5 fases, met daarin een aantal beslismomenten verwerkt. Voordat een volgende fase kan starten, moet de fase daarvoor door middel van goedkeuring worden afgesloten. De fases zijn als volgt ingedeeld:

Requirement

Samen met de klant wordt door middel van interviews het huidige proces en het gewenste proces geanalyseerd. De hieruit volgende requirements worden vastgelegd. Aan de hand daarvan kan de scope van het project bepaald worden en kan worden vastgesteld welke Opcenter APS versie(s) benodigd is/zijn.

Functional design

Gedurende deze fase worden de requirements op papier verder uitgewerkt in een functional design. De gevraagde functionaliteit wordt als het ware gemapped naar Opcenter APS door gebruik te maken van activity diagrams en uses cases. Hiermee wordt vastgesteld welke aanpassingen in de configuratie benodigd zijn en hoe deze doorgevoerd kunnen worden. Waar nodig vinden aanvullende interviews plaats om interpretatieverschillen te voorkomen.

Technical design

Deze fase bestaat uit twee elementen: technical design en configuration design. Bij technical design documenteert de consultant alle details met betrekking tot de communicatie protocollen binnen en buiten Opcenter APS, database specificaties en -mappings door middel van detailed use cases, sequence diagrams en XML-structuren. De planningsregels worden in detail uitgewerkt.

Build

In deze fase wordt de uiteindelijke oplossing geconfigureerd. De verschillende onderdelen worden op elkaar aangesloten en geïntegreerd. Met data van de klant worden interne testen uitgevoerd en wordt beoordeeld of de uitkomsten overeenkomen met de requirements.

User acceptance

Van de klant wordt verwacht dat deze zelfstandig testen uitvoert met haar eigen data en overige applicaties. Hieruit kunnen gewenste aanpassingen in de configuratie volgen. Indien de impact van deze aanpassingen niet al te groot is, zullen deze alsnog worden doorgevoerd. Indien de impact aanzienlijk is, wordt dit na overleg met de klant vastgelegd ten behoeve van een eventueel optimalisatie project.

Uitrol en ingebruikname

Deze begint bij het accepteren van de opgeleverde software door de klant. Na de acceptatie kan de software naar de live omgeving worden overgebracht en in gebruik genomen worden door de eindgebruikers. Indien nodig worden de eindgebruikers eerst opgeleid door de betrokken key users. Bij kleinere projecten zullen alle eindgebruikers al eerder in het traject betrokken zijn. De documentatie wordt afgerond. Tijdens en na de live-gang is er nazorg contact met de klant, waarna het project wordt afgesloten.